Begeleider B - Achterhoeklaan 4
Bartiméus
Doorn

Begeleider B - Achterhoeklaan 4

Bartiméus is er voor alle mensen die blind- of slechtziend zijn, zodat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is onze ambitie. In Nederland wonen 300.000 mensen met een visuele beperking. Wij zien het –geïnspireerd door christelijke waarden– als onze maatschappelijke opdracht om er voor hen allemaal te zijn. We bieden onze kennis en ervaring aan voor iedereen: mensen die blind of slechtziend zijn en ieder die persoonlijk of professioneel bij hen betrokken is.
Wij leveren als expertiseorganisatie een extra bijdrage aan een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen, of je nu blind of slechtziend bent, òf als je werkt met mensen met blindheid. Daarom werken we hard aan het bij elkaar brengen van mensen met een beperking onderling, zorgen we dat kennis en kunde goed bij elkaar kunnen komen. Dan pas kunnen cliënten alle mogelijkheden krijgen die zij nodig hebben. Of het nu gaat om Wonen, Leren of Werken.
In de woning Achterhoeklaan 4 wonen op dit moment 7 bewoners in de leeftijd van 51 tot 62 jaar. Zij hebben allen een bijzondere en zeer intensieve zorgvraag en zijn visueel–auditief– en verstandelijk beperkt.
De bewoners van Achterhoeklaan 4 hebben bijna allemaal congenitale (aangeboren) doofblindheid. Het merendeel heeft een ontwikkelingsleeftijd tussen 1 en 4 jaar. Zij hebben deze beperkingen veelal ten gevolge van een specifiek syndroom. Bij een dergelijk syndroom behoren (naast zintuiglijke beperkingen) specifieke medische en psychologische problemen die vragen om specifieke zorg. De doofblinde bewoners van Achterhoeklaan 4 vormen geen eenduidige groep.
Een aparte groep binnen de doelgroep doofblinden vormt de groep cliënten met het Congenitaal Rubella Syndroom. Zij hebben in de loop van hun leven toenemende medische problemen en gedragsproblemen welke specifiek zijn voor dit syndroom. Bovendien treedt bij meerdere bewoners progressieve achteruitgang op.

Veiligheid, structuur – en totale communicatiemogelijkheden bieden, zijn naast het aanbod van uiteenlopende activiteiten belangrijke kenmerken van de dagelijkse werkzaamheden. Alle cliënten maken gebruik van het dagbestedingsaanbod van het dagactiviteitencentrum. De ondersteuning aan deze ‘doofblindengroep’
wordt geboden in een dynamische werkomgeving met leuke toegewijde, (des)kundige collega’s.

Jouw team bestaat uit begeleiders A, B, ondersteunend medewerker(s) en leerling(en). Je werkt cliëntvolgend, waarbij de cliënten individueel worden begeleid bij alle activiteiten gedurende de dag. Je handelt volgens procedures, wettelijke regelingen, ondersteuningsplannen, zorgplannen, dagprogramma’s en interne protocollen die voor de zorg en begeleiding op de woning van toepassing zijn.

Je begeleidt bij de persoonlijke verzorging stimuleert de zelfredzaamheid van  de cliënt;

Je verstrekt medicatie en verricht indien nodig verpleegtechnische handelingen;

Je observeert, begeleidt en stimuleert cliënten waar nodig bij diverse activiteiten;

Je treedt op als belangenbehartiger van de cliënt en legt en onderhoudt hiertoe contacten met externe instanties en sociale netwerk;

Je beheert, indien nodig, eigendommen en/of budget van de cliënt;

Je treedt handelend op bij verstoringen en onvoorziene omstandigheden en schakelt zo nodig derden in;

Je verzamelt gegevens, maakt de hulpvraag helder;

Je denkt en beslist mee ten aanzien van te maken keuzes in de individueel vast te stellen zorgplannen;

Je levert een actieve bijdrage aan het opstellen en de evaluatie van individuele zorgplannen;

Je signaleert en rapporteert afwijkingen en veranderingen in de hulpvraag aan het multidisciplinair team;

Je draagt zorg voor mondelinge en schriftelijke overdracht en rapportage aan collega’s en andere disciplines;

Je kan gedelegeerde administratieve/organisatorische taken uitvoeren.

Wij zoeken kandidaten met een relevante MBO niveau 4 opleiding in de richting Sociaal Pedagogisch / Agogisch Werker (niveau 4), Maatschappelijke zorg persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4), Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 4) of kandidaten met een soortgelijke opleiding richting Zorg & Welzijn of Psychiatrie.

Wij vragen je de christelijke identiteit van Bartiméus te respecteren.  

Een leuke, afwisselende en uitdagende baan waarbij jouw eigen inbreng en teamwerk gewaardeerd worden;
Bartiméus heeft een unieke expertise op het gebied van leven met een visuele beperking. Wij vinden scholing erg belangrijk en bieden je daarom een goed intern opleidingstraject om jezelf de specialistische kennis en vaardigheden in de omgang met slechtziende en blinde bewoners eigen te maken;
Een prima salaris. Inschaling gebeurt op basis van je opleiding en ervaring in schaal 45 volgens de CAO gehandicaptenzorg (minimaal €1898,- en maximaal €2807,- per maand op basis van 36 uur);
Pensioen ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn;
Via ons meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden kun je gebruik maken van financieel voordelige regelingen rondom reiskosten, internetabonnement en andere relevante zaken;
Voordeel bij verschillende verzekeringsmaatschappijen door collectieve verzekering.